نگاهی به اسم او
سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
آگاهترین مردم به خود، بیمناکترین آنها از پروردگارش است [امام علی علیه السلام]
نگاهی به اسم او
 
 RSS |خانه |ارتباط با من| درباره من|پارسی بلاگ
»» اگر این ننگ را برنمی تابی

 

 

 

 
 

 


 

سوالی که باید اول از دانشگاهها وحوزه های جهان اسلام از عربستان ومصر و..

وبعد از از هر مرکز علمی و دانشگاهی بخصوص مراکز علمی جهانی مثل یونسکو واز هرا ستاد ووفقیه و عارف وفیلسوف ودکتر ومهندس هر طلبه وهر دانشجو و... در هر جای جهان امرو ز پرسید

اگر از شخصیت اخلاقی وانسانی و فضیلتهای الهی انسانهایی که در این جا ارمیده اندبگذریم وفقط از بعد علمی ان هم علم ظاهری به انها نگاه کنیم    به حضرت صادق  علیه السلام در سالروز شهادتش نگاه کنیم   اگر نگوییم   مادر همه علوم  واصل علم است     استاد برجسته علم فقه واصول وکلام وفلسفه وعرفان و... هست یا که نیست

مادر همه یابعض علوم نه مربی هزاران استاد فقه و اصول و فلسفه وعرفان و..هست یا نیست

اصلا گیریم  همه گفته هایش بر باطل است  صاحب چند ین هزار اثر علمی وادبی بی

نظیر درست یا غلط  هست یا نیست

توحید مفضل   حضرت صادق علیه السلام  برفرض که غلط اند ر غلط  ست یک اثر علمی وادبی بینظیر هست یا نیست

دراینکه این اثار علمی بیان دانشمندی در قریب 14 قرن قبل ودر شرایط

علمی انروز است و سخنانش وتعلیماتش سخن وبیانی که علما وادبا وفقها وعرفا و..عهد حاضر که عصر تمدن علمیش مینامند از فهم ظاهری ان عاجزند چه رسد به درک حقیقت باطن ان برعلم وعالم وعالم شکی هست یا نیست

اگر نگوییم بنیان گذار دانشگاه در جهان موسس دانشگاه در 14 قرن قبل هست یا نیست

اگر این قبر چنین استاد وموسس دانشگاه وصاحب هزاران اثر علمی ومربی هزاران استاد

ودانشجو ست و   این است  تکریم علمی  جهان امروز  خاک برسر علم هست یا که نیست

اگر علما صاحب این قبور  را لااقل ازنظر علمی نمیشناسند یا میشناسند و برچنین تکریم وبزرگداشتی رضا داده اند خاک بر سر هرچه  چنین عالمی است هست یا که نیست

  اگر علما صاحب این قبور  را لااقل ازنظر علمی نمیشناسند یا میشناسند و برچنین تکریم وبزرگداشتی رضا داده اند خاک بر سر هرچه  چنین عالمی است هست یا که نیست

واگر علما وفقها ی عربستان ومصر و....وهر چه مرکزعلم و دانش است وهرکه استاد

وفقیه وفیلسوف وعارف وهمه علم وعلوم همه اساتید وهر چه دانشجو وطلبه و...هر که و

هرچه از علم نشانی دارند ناراضی اند وازپس یک اقلیت جاهل بر نمیایند تا انگونه که

شایسته است بقیع را بسازند واین ننگ اشکار را درا سرع وقت از دامن علم وعالم وعالم بزدایند  خاک بر سر علم وعالم وعالم هست یا که نیست

واگر قبور خراب عالم عامل کامل انهم عالمی که باگذشت 14 قرن زمان در عصر تمدن علمی فهم اثارش   برای اکابر علما ثقیل ودشوار است نشان  از به بهرگی وبی توجهی جهان اعاظم واکابر ومفاخر علوم بخصوص توحید وعرفان واخلاق از اقیانوس معارف عظیم این شخصیت بی نظیر تاریخ است باید گفت  تاکی خاک برچهره خورشید   پاشیدن   خورشید را چه زیان از این خاک پاشی چه شکی باقی است که این خاک نه برچهره خورشد که بر سر علم وعالم وعالم   نشیند واگر اثری از علم وعالمی وعالمی باشد خود به فیض قربی است که در پاشیده شدن بسوی خورشید برای خاک حاصل شده است

 اینگونه هست یا که نیست

 خورشیداصل ومنبع   نور ونور دهنده به همه خلق حتی انکه براوخاک پاشد یا برسر خود کلاهی گذارد که ازو هیچ نور هم نبیند گرم کننده نیست که هست

واگر در زیر زمینی رود که نه از خورشید ونه از نور ونه از گرما هیچ نبیند وخوشحال

که از خورشید خبری نیست این معدن عظمت وکرم وبخشش برایش هدایایی از میوه ها وغذاهای   رنگارنگ فرستد وعرضه داردکه ای رفیق شفیق مشاق دیدار بودیم

وچون شما را زیارت نکردیم هدایا را فرستادیم واگر هیچ غذایی نخورد که از خورشید بکل بریده باشد وقت مرگ خورشید افتابش را به تششیع جنازه فرستد وتا اخر همراهی

کند ومدام بر قبرش تابد و... اینگونه هست یا نیست

اگر یونسکونمی داند  جعفر بن محمد بن صادق کیست خاک بر سر یونسکو هست یا که نیست

 اگر یونسکونمیدانند انانکه که به نحوی تجلیلشان کرده ومیکند از مولوی وسعدی

وحافظ و...ابنیه ای که در زمره اثارجهانی ثبتشان میکند مربوط به شاگرد شاگرد.... یکی یا چند از شاگردان صادق ال محمدند و با این فرض این قبر خراب را میبیند وساکت است خاک بر سر بزرگترین مرکز علمی وفرهنگی جهان علمی امروز هست یا که نیست

 وچنانچه یونسکوهم اگر با همه مراکز علمی عالم  جمع شوند و دست به دست هم نهند ازپس یک اقلیت جاهل بر نمی ایند ونمیتوانند که این ننگ اشکار ابدی وذلت ماندنی وهمیشگی   رااز دامن علم وعالم وهرچه در عالم است با ساختن ارامگاه با شکوهی در خور علم وعالم ودانشگاه بر این خرابه محو نمایند     خاک بر سر هر چه علم و هرچه عالم وهر چه در عالم است هست یا نیست

ازشما میپرسم ای فقیه ای عارف ای فیلسوف ای دانشگاههای حجاز ای دانشگاه الازهرای همه دانشگاههای اسلامی وای همه حوزه های علمیه اسلامی جهان ای همه اساتید ای همه اهل علم ای دانشجو ای طلبه ای همه وهرچه مرکز علمی در دنیا ست وای هرکس و هرچیز که مدعی علم ودانش است هست یا نیست ؟

اگر فقیهی استادی مدیر حوزه ای رئیس دانشگاهی یا مدیر مرکز علمی هستی در یونسکو یا در حوزه علمیه یا در دانشکده ای ویا در ...

و        

ا ین ننک را برنمی تابی

   نشانی بگذار روشن و اشکار وخیره کننده پرچمی را نیم افراشته کن برای  همیشه  تا رفع این ضایعه  علم سیاهی را برافراز از سر عمامه ای بردارخامه ا ی بشکن و در شروع هر بحث و هر درس وهر جلسه وسمینار وکنفرانس وهر کاری که به علم وعالمی ربطی دارد این درد رابه نحوی  بازگو وساحت خود را مبری کن هر دانشجو واستادی وهر طلبه وفقیهی وهر حوزه ودانشگاهی که ازین تکریمی که از علم در بقیع است خجل وناراضی است حد اقل کاری که میتواند انجام دهد ابراز قولی وعملی وسمبلیک   این نارضایتی است

تا زمانیکه قبر ان اعاظم واکابر علم وادب و اساتید و موسسان اعظم  حوزه ودانشگاه مخروبه است   خاک بر سری علم و عالم وعالم همچنان باقی هست یا که نیست

درس تاریخ 14 قرن گذشته وفراز ونشیبهای حرم های بقیع وسایر حرمهای شریف برهمگان نشان دهد که جاودانگی خورشید همیشه باقی هست یا نه نیست

خورشید را گر برسرش ز تدبیر وعقل  اینه و طلا نهند و اگر برچهر ه اش زجهل و جنون  خاک  وغبار پاشند  سود وزیانی هست یاکه نیست

نه با اینه وطلا کاری وتعمیر برعظمت وارجش افرایند ونه با تخریب وتضییع از عزت و جلال وجبروتش کاهند   همین قدر فقط اشارتی که فرق این گروه با ان گروه درفهم وکمال و عقل وتدبیر خودشان   هست یا که نیست

 اینکه تکریم کنندگان وتعظیم کنندگان حرم وحرمت خورشید    تبیین وتبلیغ عظمت و کرامت وعزت خود همی کنند و تخریب کنندگان حرم و تضییع کنندگان حرمت خورشید تبیین وتبلیغ خباثت وجهالت ودنائت خود میکنند   درس همیشه  تاریخ هست یا که نیست

سالها میگذرد و باز خواهند امد امتی که بازبر این خرابه ها گنبد وبارگاههای مجللی بنا کنند واین اقلیت جاهل وپشتوانه های عامل وعامد شان همچون اسلاف قدیمشان خواهند رفت و این حرم  وحرمت وعزت ان همچنان باقی  خواهد بود این  حقیقت محض هست یا که نیست

خورشید در اینه ها همچنان تا خدا باقی است  مضاعف در مضاعف و نور اندر نور نور باران خواهد کرد  سخن هر عاقل حازم بالغ   هست یا که نیست
 این سخن   مجملی از ترجمان   "کل من علیها فان ویبقی وجه ربک ذوالجلال والاکرام "در سخن خالق  وصاحب وراهبر هستی هست یا که نیستنوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » رب صل علی محمد وال محمد و عجل فرجهم ( چهارشنبه 96/4/28 :: ساعت 3:53 عصر )
»» در دل منبری بگذار این شب ها


در دل منبری بگذار این شب ها     

 شب سلام 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ

وَ ما أَدْراکَ ما لَیْلَةُ الْقَدْرِ

لَیْلَةُ الْقَدْرِ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ

تَنَزَّلُ الْمَلائِکَةُ وَ الرُّوحُ فِیها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ کُلِّ أَمْرٍ

سَلامٌ هِیَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

 سَلامٌ سَلا مٌ سَلامٌ سَلامٌ سَلامٌ

هِیَ هِیَ هِیَ... حَتَّى حَتَّى حَتَّى                       مَطْلَعِ الْفَجْرِ مَطْلَعِ الْفَجْرِ مَطْلَعِ الْفَجْرِ

شب سلام تا طلوع فجر 

شب قدر شب سلام است گویی میان اسمان و زمین فقط صدای سلام شنیده میشود وبس

یعنی چنین شبی شب دیدار است شب وصال است شب زیارت است

 دراین شب  تمامی زیارات رسیده اولیاء زمزمه زائرین است

 یکی با جامعه ودیگری با عاشورا ودیگری با ناحیه زائر است 

 از جمیع خلق از ذره ذره عالم هستی یک صدای واحد  بلند است

 سلام سلام سلام.... سلام ....سلام .....هر کس سلام میکند وسلام میشنود

 سَلامٌ هِیَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

یعنی حقیقتا شب سلام است تا به صبح

 

وَ تَحِیَّتُهُمْ فِیها سَلامٌ

سَلامٌ عَلَیْکُمْ بِما صَبَرْتُمْ

سَلامٌ قَوْلاً مِنْ رَبٍّ رَحِیمٍ

سَلامٌ عَلى‏ نُوحٍ فِی الْعالَمِینَ

سَلامٌ عَلى‏ إِبْراهِیمَ

سَلامٌ عَلى‏ مُوسى‏ وَ هارُونَ

سَلامٌ عَلى‏ إِلْ‏یاسِینَ

وَ سَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِینَ   

 .....ُ السَّلَامُ عَلَى أَئِمَّةِ الْهُدَى وَ مَصَابِیحِ‏ الدُّجَى‏ وَ أَعْلَامِ التُّقَى وَ ذَوِی النُّهَى وَ أُولِی الْحِجَى وَ کَهْفِ الْوَرَى وَ وَرَثَةِ الْأَنْبِیَاءِ وَ الْمَثَلِ الْأَعْلَى وَ الدَّعْوَةِ الْحُسْنَى وَ حُجَجِ اللَّهِ عَلَى أَهْلِ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ وَ الْأُولَى وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُه‏.....

وجالب اینجاست که این صدای واحد دلنشین درست از نیمه شب شرعی هر نقطه از زمین شروع و دقیقا در طلوع فجر ناگهان قطع میشود واگر کسی در شب قدر بخواهد شب چنین سلامی را طولانی کند یعنی ساعات بیشتری سلام کند وسلام بشنود باید از مغربترین نقطه زمین به شرقی ترین نقطه  ان سیر کند 

چه فرخنده شبی  است  شب پایان فراق یا شب وصال است شب  رجوع ولىّ کامل به مقام قَابَ قَوْسَیْنِ أوْ أدْنَى و شب اجابت دعای ...فتصل  الی معدن العظمه ...

ره یافته به مهمانی  شهر رمضان در چنین شبی حضور ملائکه وروح را درک میکند

وسلام انها را میشنود وبه انها سلام میکند این سلام کردنها وجواب شنیدنها برای هر

میهمان به فراخور حال واحوالش فرق میکند جای مهمانها هم  با هم فرق دارد

شب زیارت ودیدار  است از نیمه شب تا طلوع فجر شب دیداردیدار انوار پاک دیدار انبیاء واولیاء واصفیاء   ابرار و اخیار وصلحا ی اول تا اخر عالم و...علیهم السلام 

واگر ترا ای دوست امید  هیچ توفیقی در این دیدارها همچو این مسکین  نیست راه میان بری هست اهسته میگویم  خوب گوش کن  در دل منبری یگذاراین شب ها  و انجا را  حسینیه کن

با ذکر روضه حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام یادی از لحظه ای که مولایما ن حضرت ابا عبدالله علیه السلام قنداقه علی اصغرش را دور ازچشم مادرش خاک میکرد در دل زنده نما  اگر اشکت جاری نشد  وحال گریه بخودگرفتی بگو 

 السلام علیک یا ابا عبدالله یعنی  اینکه در  شب قدر تو دل روانه کربلا کن   وقصد زیارت حضرت سید الشهدا ء  علیه  اسلام نما  و بگیر دامن ردایش را محکم و هرجا رود همراهش باش همچون بچه خردسال بی ادبی که با همه بی ادبی و نادانیش گوشه  قبای پدر را سخت چسبیده است و به هیچ وجه حاضر نیست رها کند مطمئن باش   طفل خردسال را هیچ کجا از پدر جدا نمیکنند هر چند بی ادب و بد اخلاق و  شرور  ...باشد  

  با این سلام وهمراهی با پدر امت امثال  تو و همچو من الوده به رذائل و محروم از فضائل و باز مانده از قافله مهمانان  را هم به شب  سلام  وصل میکند وبه عنایت مولی  اصل سلام میکند یعنی با حق تعالی عزوجل هم سلام میشوی    انگاه از رب رحیم همین  سلام میشنوی و انقدر باران سلام از انبیاء واولیاء واز عرش وفرش ... میشنوی که سلام میشوی ومصداق ...لافرق بینک وبینهم الا انهم عبادک   ... مادام که  ردای پدر را سخت چسبید ه ای وبه هیچ قیمتی حاضر نیستی این حبل المتین وعروة الوثقی   راه میانبر وصول به جایگاه میهمانان مخصوص را رها کنی هر جا که پدر هست تو هم هستی با این تفاوت که میان تو وپدر در مراتب ادب و اخلاق و... فاصله از زمین تا اسمان است   اگر این جایگاه را از دست ندهی همراهی و همنشینی با پدر بالاخره همچون پدرت میکند پاک وخالص با صفا و بی غل وغش وبنده مخلص وعبد محض و عبودیت تو مقدمه ربوبیتت میشود البته اگر خداخواهد ...

نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » رب صل علی محمد وال محمد و عجل فرجهم ( سه شنبه 96/3/23 :: ساعت 3:19 عصر )
»» این همه یعنی

درود بر نهضت اسلامی زنده باد جمهوری اسلامی درود بر مقاومت سلام برسیدحسن نصرالله ودیگر رهبران مقاومت در سرتاسر جهان اسلام سلام برمدافعین حرم های اهل بیت سلام برپاسداران کربلا ونجف و کاظمین سلام برعباس های زینب درود بر بسیج جهانی اسلام و مرگ برصهیونیزم جهانی مرگ بربنیانگزاران منافقین و کومله و فرقان و ...القاعده وداعش والنصره و.... مرگ بر موسسین وهابیت مرگ و نفرین ولعنت روز افزون بر بدتر ازشمرهای ال زیاد وال مروان یعنی شمرهای زمان ما ال سعود و ال خلیفه و... وزنده با د یمن درود بر انقلاب یمن وبحرین و... مرگ بر یاران وهمکاران قاتلان مظلومان جهان ...

این همه یعنی

اللهم صل علی محمد وال محمد وعجل فرجهم واهلک عدوهم

اهمیت صلوات

مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ؛ ج‏5 ؛ ص340، وَ فِیهِ قَالَ علیه السلام   إِنَّ اشْرَفَ أَعْمَالِ لْمُؤْمِنِینَ فِی مَرَاتِبِهِمُ الَّتِی قَدْ رُتِّبُوا فِیهَا مِنْ الثَّرَى إِلَى الْعَرْشِ الصَّلَاةُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّیِّبِینَ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِمْ وَ اسْتِدْعَاءُ رَحْمَةِ اللَّهِ وَ رِضْوَانِهِ لِشِیعَتِهِمُ الْمُتَّقِینَ وَ اللَّعْنُ لِلْمُتَابِعِینَ لِأَعْدَائِهِمُ الْمُجَاهِرِینَ الْمُنَافِقِین

بهترین  اعمال مومنین  که براساس ان  درجات مومنین   بین  عالم خاکی  تا عرش الهی رتبه مندی میشود  عبارتند از صلوات برحضرت محمد وخاندان مطهر او    صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِمْ    درخواست رحمت ورضوان الهی  برای  شیعیان متقی  انان و  لعنت   بر پیروان  دشمنان حضرت محمد وخاندان مطهر او صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِمْ  اعم ازانهاکه علنا دشمنی میکنند  ویامنافقانهنوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » رب صل علی محمد وال محمد و عجل فرجهم ( شنبه 96/3/20 :: ساعت 4:2 عصر )
»» خجسته میلاد کریم اهل بیت علیهم السلام مبارکباد

خجسته میلاد کریم اهل بیت علیهم السلام مبارکباد

چه بهتر از این که  در روز ولادت کریم اهل بیت علیهم السلام دل را روانه بقیع مظلوم ومهجور کنیم و زیارت کنیم ائمه بقیع یعنى حضرت امام حسن مجتبى و امام زین العابدین و امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهم السلام

 

 چون خواستى زیارت کنى این بزرگواران را باید بعمل آورى آنچه در آداب زیارات ذکر شد از غسل و طهارت و پوشیدن جامه‏هاى پاک و پاکیزه و استعمال بوى خوش و رخصت طلبیدن در دخول و نحو اینها و بگو نیز یَا مَوَالِیَّ یَا أَبْنَاءَ رَسُولِ اللَّهِ عَبْدُکُمْ وَ ابْنُ أَمَتِکُمُ الذَّلِیلُ بَیْنَ أَیْدِیکُمْ وَ الْمُضْعِفُ فِی عُلُوِّ قَدْرِکُمْ وَ الْمُعْتَرِفُ بِحَقِّکُمْ جَاءَکُمْ مُسْتَجِیرا بِکُمْ قَاصِدا إِلَى حَرَمِکُمْ مُتَقَرِّبا إِلَى مَقَامِکُمْ مُتَوَسِّلا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِکُمْ أَ أَدْخُلُ یَا مَوَالِیَّ أَ أَدْخُلُ یَا أَوْلِیَاءَ اللَّهِ أَ أَدْخُلُ یَا مَلائِکَةَ اللَّهِ الْمُحْدِقِینَ بِهَذَا الْحَرَمِ الْمُقِیمِینَ بِهَذَا الْمَشْهَدِ و بعد از خشوع و خضوع و رقت داخل شو و پاى راست را مقدم دار و بگو اللَّهُ أَکْبَرُ کَبِیرا وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ کَثِیرا وَ سُبْحَانَ اللَّهِ بُکْرَةً وَ أَصِیلا وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْفَرْدِ الصَّمَدِ الْمَاجِدِ الْأَحَدِ الْمُتَفَضِّلِ الْمَنَّانِ الْمُتَطَوِّلِ الْحَنَّانِ الَّذِی مَنَّ بِطَوْلِهِ وَ سَهَّلَ زِیَارَةَ سَادَاتِی بِإِحْسَانِهِ وَ لَمْ یَجْعَلْنِی عَنْ زِیَارَتِهِمْ مَمْنُوعا بَلْ تَطَوَّلَ وَ مَنَحَ پس نزدیک قبور مقدسه ایشان برو و پشت به قبله و رو به قبر ایشان   کن و بگو السَّلامُ عَلَیْکُمْ أَئِمَّةَ الْهُدَى السَّلامُ عَلَیْکُمْ أَهْلَ التَّقْوَى السَّلامُ عَلَیْکُمْ أَیُّهَا الْحُجَجُ عَلَى أَهْلِ الدُّنْیَا السَّلامُ عَلَیْکُمْ أَیُّهَا الْقُوَّامُ فِی الْبَرِیَّةِ بِالْقِسْطِ السَّلامُ عَلَیْکُمْ أَهْلَ الصَّفْوَةِ السَّلامُ عَلَیْکُمْ آلَ رَسُولِ اللَّهِ السَّلامُ عَلَیْکُمْ أَهْلَ النَّجْوَى أَشْهَدُ أَنَّکُمْ قَدْ بَلَّغْتُمْ وَ نَصَحْتُمْ وَ صَبَرْتُمْ فِی ذَاتِ اللَّهِ وَ کُذِّبْتُمْ وَ أُسِی‏ءَ إِلَیْکُمْ فَغَفَرْتُمْ وَ أَشْهَدُ أَنَّکُمُ الْأَئِمَّةُ الرَّاشِدُونَ الْمُهْتَدُونَ وَ أَنَّ طَاعَتَکُمْ مَفْرُوضَةٌ وَ أَنَّ قَوْلَکُمُ الصِّدْقُ وَ أَنَّکُمْ دَعَوْتُمْ فَلَمْ تُجَابُوا وَ أَمَرْتُمْ فَلَمْ تُطَاعُوا وَ أَنَّکُمْ دَعَائِمُ الدِّینِ وَ أَرْکَانُ الْأَرْضِ لَمْ تَزَالُوا بِعَیْنِ اللَّهِ یَنْسَخُکُمْ مِنْ أَصْلابِ کُلِّ مُطَهَّرٍ وَ یَنْقُلُکُمْ مِنْ أَرْحَامِ الْمُطَهَّرَاتِ لَمْ تُدَنِّسْکُمُ الْجَاهِلِیَّةُ الْجَهْلاءُ وَ لَمْ تَشْرَکْ فِیکُمْ فِتَنُ الْأَهْوَاءِ طِبْتُمْ وَ طَابَ مَنْبِتُکُمْ مَنَّ بِکُمْ عَلَیْنَا دَیَّانُ الدِّینِ فَجَعَلَکُمْ فِی بُیُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ یُذْکَرَ فِیهَا اسْمُهُ وَ جَعَلَ صَلاتَنَا عَلَیْکُمْ رَحْمَةً لَنَا وَ کَفَّارَةً لِذُنُوبِنَا إِذِ اخْتَارَکُمُ اللَّهُ لَنَا وَ طَیَّبَ خَلْقَنَا بِمَا مَنَّ عَلَیْنَا مِنْ وِلایَتِکُمْ وَ کُنَّا عِنْدَهُ مُسَمِّینَ بِعِلْمِکُمْ مُعْتَرِفِینَ بِتَصْدِیقِنَا إِیَّاکُمْ وَ هَذَا مَقَامُ مَنْ أَسْرَفَ وَ أَخْطَأَ وَ اسْتَکَانَ وَ أَقَرَّ بِمَا جَنَى وَ رَجَا بِمَقَامِهِ الْخَلاصَ وَ أَنْ یَسْتَنْقِذَهُ بِکُمْ مُسْتَنْقِذُ الْهَلْکَى مِنَ الرَّدَى فَکُونُوا لِی شُفَعَاءَ فَقَدْ وَفَدْتُ إِلَیْکُمْ إِذْ رَغِبَ عَنْکُمْ أَهْلُ الدُّنْیَا وَ اتَّخَذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوا وَ اسْتَکْبَرُوا عَنْهَا و در اینجا سر بالا کن و بگو یَا مَنْ هُوَ قَائِمٌ لا یَسْهُو وَ دَائِمٌ لا یَلْهُو وَ مُحِیطٌ بِکُلِّ شَیْ‏ءٍ لَکَ الْمَنُّ بِمَا وَفَّقْتَنِی وَ عَرَّفْتَنِی بِمَا أَقَمْتَنِی عَلَیْهِ إِذْ صَدَّ عَنْهُ عِبَادُکَ وَ جَهِلُوا مَعْرِفَتَهُ وَ اسْتَخَفُّوا بِحَقِّهِ وَ مَالُوا إِلَى سِوَاهُ فَکَانَتِ الْمِنَّةُ مِنْکَ عَلَیَّ مَعَ أَقْوَامٍ خَصَصْتَهُمْ بِمَا خَصَصْتَنِی بِهِ فَلَکَ الْحَمْدُ إِذْ کُنْتُ عِنْدَکَ فِی مَقَامِی هَذَا مَذْکُورا مَکْتُوبا فَلا تَحْرِمْنِی مَا رَجَوْتُ وَ لا تُخَیِّبْنِی فِیمَا دَعَوْتُ بِحُرْمَةِ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرِینَ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ پس دعا کن از براى خود به هر چه خواهى و شیخ طوسى رحمة الله علیه در تهذیب فرموده که بعد از آن هشت رکعت نماز زیارت بکن یعنى از براى هر امامى دو رکعت

 

و شیخ طوسى و سید بن طاوس گفته‏اند که: چون خواهى ایشان را وداع کنى بگو السَّلامُ عَلَیْکُمْ أَئِمَّةَ الْهُدَى وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ أَسْتَوْدِعُکُمُ اللَّهَ وَ أَقْرَأُ عَلَیْکُمُ السَّلامُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالرَّسُولِ وَ بِمَا جِئْتُمْ بِهِ وَ دَلَلْتُمْ عَلَیْهِ اللَّهُمَّ فَاکْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِینَ پس دعا بسیار کن و از خدا سؤال کن که دیگر ترا به زیارت ایشان برگرداند و آخر عهد تو نباشد از زیارت ایشان ....

 

واگر این مختصر نمی توانی خوب است اکتفا ء به این کلمات کنی به قصد زیارت امام حسن علیه السلام :

 

السَّلامُ عَلَیْکَ یَا ابْنَ رَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِینَ السَّلامُ عَلَیْکَ یَا ابْنَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ السَّلامُ عَلَیْکَ یَا ابْنَ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ السَّلامُ عَلَیْکَ یَا حَبِیبَ اللَّهِ السَّلامُ عَلَیْکَ یَا صِفْوَةَ اللَّهِ السَّلامُ عَلَیْکَ یَا أَمِینَ اللَّهِ السَّلامُ عَلَیْکَ یَا حُجَّةَ اللَّهِ السَّلامُ عَلَیْکَ یَا نُورَ اللَّهِ السَّلامُ عَلَیْکَ یَا صِرَاطَ اللَّهِ السَّلامُ عَلَیْکَ یَا بَیَانَ حُکْمِ اللَّهِ السَّلامُ عَلَیْکَ یَا نَاصِرَ دِینِ اللَّهِ السَّلامُ عَلَیْکَ أَیُّهَا السَّیِّدُ الزَّکِیُّ السَّلامُ عَلَیْکَ أَیُّهَا الْبَرُّ الْوَفِیُّ السَّلامُ عَلَیْکَ أَیُّهَا الْقَائِمُ الْأَمِینُ السَّلامُ عَلَیْکَ أَیُّهَا الْعَالِمُ بِالتَّأْوِیلِ السَّلامُ عَلَیْکَ أَیُّهَا الْهَادِی الْمَهْدِیُّ السَّلامُ عَلَیْکَ أَیُّهَا الطَّاهِرُ الزَّکِیُّ السَّلامُ عَلَیْکَ أَیُّهَا التَّقِیُّ النَّقِیُّ السَّلامُ عَلَیْکَ أَیُّهَا الْحَقُّ الْحَقِیقُ السَّلامُ عَلَیْکَ أَیُّهَا الشَّهِیدُ الصِّدِّیقُ السَّلامُ عَلَیْکَ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُنوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » رب صل علی محمد وال محمد و عجل فرجهم ( پنج شنبه 96/3/18 :: ساعت 12:43 صبح )
»» همین سخنرانی کافی است برای شناخت امام ره

 

   برای شناخت امام  مطالعه همین سخنرانی کافی است زمان سخنرانی  سن امام و  شرایط سیاسی انروز
در پی تصویب لایحه(کاپیتولاسیون) در سال 1343 که دربرگیرنده اعطای مصونیت سیاسی به اتباع آمریکایی در ایران بود ، امام خمینی در تاریخ چهارم آبان ماه 1343 سخنرانی شدید اللحنی را علیه تصویب کاپیتولاسیون ایراد کردند که منجر به دستگیری و تبعید ایشان به ترکیه و ،نجف و نهایتاً فرانسه شد و زمینه وقایع بعدی، وقوع انقلاب و پیروزی آن در بهمن 1357 را فراهم آورد:

بسم الله الرحمن الرحیم

انالله و اناالیه راجعون. من تاثرات قلبی خودم را نمی توانم اظهار کنم، قلب من در فشار است؛ این چند روزی که مسائل اخیر ایران را شنیده ام خوابم کم شده (گریه حضار) ناراحت هستم، قلبم در فشار است. با تاثرات قلبی روز شماری می کنم که چه وقت مرگ پیش بیاید. (گریه شدید حضار)
ایران دیگر عید (گریه حضار) ندارد، عید ایران را عزا کرده اند، (گریه حضار) عزا کردند و چراغانی کردند، عزا کردند و دستجمعی رقصیدند. ما را فروختند، استقلال ما را فروختند و باز هم چراغانی کردند، پایکوبی کردند. اگر من به جای اینها بودم این چراغانی ها را منع می کردم، می گفتم بیرق سیاه بالای سر بازارها بزنند، بالای سرخانه ها بزنند، چادر سیاه بالا ببرند. عزت ما پایکوب شد، عظمت ایران از بین رفت، عظمت ارتش ایران را پایکوب کردند.
قانونی در مجلس بردند؛ در آن قانون اولا" ما را ملحق کردند به پیمان وین و ثانیا الحاق کردند به پیمان وین! که تمام مستشاران نظامی آمریکا با خانواده هایشان، با کارمندهای فنی شان، با کارمندان اداری شان، با خدمه شان، با هر کس که بستگی به آنها دارد، اینها از هر جنایتی که در ایران بکنند مصون هستند. اگر یک خادم امریکایی، اگر یک آشپز امریکایی مرجع تقلید شما را در وسط بازار ترور کند، زیر پا منکوب کند، پلیس ایران حق ندارد جلوی او را بگیرد! دادگاه های ایران حق ندارند محاکمه کنند! باز پرسی کنند! باید برود امریکا! آنجا در امریکا ارباب ها تکلیف را معین کنند! دولت سابق این تصویب را کرده بود و به کسی نگفت. دولت حاضر این تصویب نامه را در چند روز پیش از این برد به مجلس و در چند وقت پیش از این به سنا بردند و با یک قیام و قعود مطلب را تمام کردند و باز نفسشان در نیامد.
در این چند روز این تصویب نامه را بردند به مجلس شورا و در آنجا صحبت هائی کردند. مخالفت هائی شد، بعضی از وکلا هم مخالفت هائی کردند، صحبت هائی کردند لکن مطلب را گذراندند، با کمال وقاحت گذراندند، دولت با کمال وقاحت از این امر ننگین طرفداری کرد.
ملت ایران را از سگ های امریکا پست تر کردند. اگر چنانچه کسی سگ امریکائی را زیر بگیرد باز خواست از او می کنند، اگر شاه ایران یک سگ امریکائی را زیر بگیرد باز خواست می کنند و اگر چنانچه یک آشپز امریکائی شاه ایران را زیر بگیرد، مرجع ایران را زیر بگیرد،بزرگتر مقام را زیر بگیرد هیچ کس حق تعرض ندارد.
چرا؟ برای اینکه می خواستند وام بگیرند از امریکا، امریکا گفت این کار باید بشود (لابد اینجور است) بعد از سه چهار روز وام 200 میلیونی، 200 میلیون دلاری تقاضا کردند، دولت آمریکا تصویب کرد که در ظرف پنج سال مبلغ مزبور را به دولت ایران بدهند و در عرض 10 سال، 300 میلیون بگیرند.
می فهمید یعنی چه؟ دویست میلیون دلار، هر دلاری 8 تومان در عرض پنج سال وام بدهند به دولت ایران برای نظام و در عرض 10 سال سیصد میلیون، آنطور که حساب کردند 300 میلیون دلار از ایران بگیرند یعنی 100 میلیون دلار، یعنی 800 میلیون تومان از ایران در ازای این وام نفع بگیرند؛ معذلک، ایران خودش را فروخت برای این دلارها، ایران استقلال ما را فروخت، ما را جزء دول مستعمره حساب کرد، ملت مسلِم ایران را پست تر از وحشی ها در دنیا معرفی کرد، در ازای وام 200 میلیون که 300 میلیون دلار پس بدهند. ما با این مصیبت چه بکنیم روحانیون با این مطالب چه بکنند به کجا پناه ببرند عرض خودشان را به چه مملکتی برسانند.
کاپیتولاسیون مخالف رای ملت است:
سایر ممالک خیال می کنند که ملت ایران است، این ملت ایران است که اینقدر خودش را پست کرده است، نمی دانند این دولت ایران است، این مجلس ایران است، این مجلس است که هیچ ارتباطی به ملت ندارد، این مجلس، سرنیزه است و این مجلس چه ارتباطی به ملت ایران دارد، ملت ایران به اینها رای ندادند، علمای طراز اول، مراجع، بسیاریشان تحریم کردند انتخابات را، ملت تبعیت کرد از اینها رای نداد؛ لکن زور سرنیزه اینها را آورد در این کرسی نشاند.
نفوذ روحانی مضر به حال دشمنان ملت است نه خود ملت:
در یکی از کتاب های تاریخی که امسال به طبع رسیده است و به بچه های ما تعلیم می شود، این است که بعد از اینکه یک مسائل دروغی را نوشته است، آخرش نوشته است که معلوم شد که قطع نفوذ روحانیت، قطع نفوذ روحانیون در رفاه حال این ملت مفید است!
رفاه حال ملت به این است که روحانیون را از بین ببرند! همین طور است، اگر نفوذ روحانیون باشد نمی گذارد این ملت اسیر انگلیس، یک وقت باشد، اسیر امریکا، یک وقت باشد. اگر نفوذ روحانیون باشد نمی گذارد که اسرائیل قبضه کند اقتصاد ایران را، نمی گذارد که کالاهای اسرائیل در ایران بدون گمرک فروخته بشود. اگر نفوذ روحانیون باشد نمی گذارد که اینها سرخود یک همچنین قرضه بزرگی را به گردن ملت بگذارند. اگر نفوذ روحانیون باشد نمی گذارد این هرج و مرجی که در بیت المال هست، بشود.
اگر نفوذ روحانیون باشد نمی گذارد که هر دولتی هر کاری می خواهد انجام بدهد ولو صد در صد برضد ملت باشد.
اگر نفوذ روحانیون باشد نمی گذارد که مجلس به این صورت مبتذل در آید. اگر نفوذ روحانیون باشد نمی گذارد که مجلس با سرنیزه درست بشود تا این فضاحت از آن پیدا بشود. اگر نفوذ روحانیون باشد نمی گذارد که دختر و پسر با هم در آغوش هم کشتی بگیرند چنانکه در شیراز شده است. اگر نفوذ روحانیون باشد. نمی گذارد که دخترهای معصوم مردم زیر دست جوان ها در مدارس باشند. اگر نفوذ روحانیون باشد نمی گذارد که زن ها را در مدرسه مردها ببرند، مردها را در مدرسه زن ببرند و فساد راه بیندازند.
اگر نفوذ روحانیون باشد توی دهن این دولت می زنند، توی دهن این مجلس می زنند، وکلا را از مجلس بیرون می کنند. اگر نفوذ روحانیون باشد تحمیل نمی تواند بشود یک عده از وکلا بر سرنوشت یک مملکتی که حکومت کنند. اگر نفوذ روحانیون باشد نمی گذارد یک دست نشانده امریکائی این غلطها را بکند، بیرونش می کنند از ایران. نفوذ ایرانی، نفوذ روحانی مضر به حال ملت است نخیر مضر به حال شماست، مضر به حال شما خائن هاست نه مضر به حال ملت.
شما دیدید با نفوذ روحانی نمی توانید هر کاری را انجام دهید، هر غلطی را بکنید، می خواهید نفوذ روحانی را از بین ببرید. شما گمان کردید که با صحنه سازی ها می توانید که بین روحانیون اختلاف بیندازید نمی توانید، این خواب را باید به در مرگ برای شما حاصل شود، نمی توانید همچو کاری انجام دهید، روحانیون با هم هستند. من به تمام روحانیون تعظیم می کنم، دست تمام روحانیون را می بوسم، آن روز اگر دست مراجع رامی بوسیدم، امروز دست طلاب را هم می بوسم (گریه حضار) من امروز دست بقال را هم می بوسم (گریه شدید حضار).
اعلام خطر به کلیه اقشار ملت:
آقا من اعلام خطر می کنم، ای ارتش ایران! من اعلام خطر می کنم ای سیاسیون ایران! من اعلام خطر می کنم، ای بازرگانان! من اعلام خطر می کنم، ای علمای ایران! ای مراجع اسلام! من اعلام خطر می کنم، ای فضلا! ای طلاب ! ای مراجع! ای آقایان! ای نجف! ای قم! ای مشهد! ای تهران! ای شیراز! من اعلام خطر می کنم، خطردار است، معلوم می شود زیر پرده چیزهایی اس.ت و ما نمی دانیم در مجلس گفتند نگذارید پرده ها بالا برود، معلوم می شود برای ما خواب ها دیده اند. از این بدتر چه خواهند کرد. نمی دانم از اسارت بدتر چه از ذلت بدتر چه؟ چه می خواهند با ما بکنند. چه خیالی دارند اینها. این قرضه دلار چه به سر این ملت می آورد این ملت فقیر ده سال 100 میلیون دلار، 800 میلیون تومان نفع پول به آمریکا بدهد! در عین حال ما را بفروشید برای یک همچو کاری!
نظامیان امریکائی، مستشاران نظامی امریکایی به شما چه نفعی دارند آقا اگر این مملکت اشغال امریکاست پس چرا اینقدر عربده می کشید، پس چرا اینقدر دم از ترقی می زنید اگر این مستشاران نوکر شما هستند پس چرااز ارباب ها بالاترشان می کنید پس چرا از شاه بالاترشان می کنید اگر نوکرند مثل سایر نوکرها با آنها عمل کنید، اگر کارمند شما هستند مثل سایر ملل که با کارمندانشان عمل می کنند شما هم عمل کنید.
اگر مملکت ما اشغال آمریکائیست پس بگوئید، پس ما را بردارید بریزید بیرون از این مملکت. چه می خواهند با ما بکنند این دولت چه می گوید به ما، این مجلس چه کرد با ما این مجلس غیر قانونی این مجلس محرم، این مجلسی که به فتوای و به حکم مراجع تقلید تحریم شده است، این مجلسی که یک وکیلش از ملت نیست، این مجلسی که به ادعا می گوید ما از انقلاب سفید آمده ایم. آقا کو این انقلاب سفید! پدر مردم را در آوردند. آقا من مطلعم، خدا می داند که من رنج می برم، من مطلعم از این دهات، من مطلعم از این شهرستان های دور افتاده، از این قم بدبخت، من مطلعم از گرسنگی خوردن مردم، از وضع زراعت مردم.
سکوت در مقابل ابرقدرت ها از معاصی کبیره است:
آقا فکری بکنید برای این مملکت، فکری بکنید برای این ملت. هی قرض روی قرض بیاورید! هی نوکر بشوید! البته دلار نوکری هم دارد، دلارها را شما می خواهید استفاده کنید نوکریش را ما بکنیم. اگر ما زیر اتومبیل رفتیم کسی حق ندارد به امریکائی ها بگوید بالای چشمت ابروست لکن شماها استفاده اش را بکنید، مطلب این طور است. نباید گفت اینها را آن آقایانی که می گویند که باید خفه شد، این جا هم باید خفه شد این جا هم خفه بشویم ما را بفروشند و خفه بشویم قرآن ما را بفروشند و خفه بشویم والله گناهکار است کسی که داد نزند، والله مرتکب کبیره است کسی که فریاد نکند (گریه شدید حضار).
به داد اسلام برسید:
ای سران اسلام به داد اسلام برسید، ای علمای نجف به داد اسلام برسید، ای علمای قم به داد اسلام برسید، رفت اسلام. (گریه شدید حاضرین در مجلس) ای ملل اسلام! ای سران ملل اسلام! ای روئسای جمهور ملل اسلامی! ای سلاطین ملل اسلامی! ای شاه به داد خودت برس، به داد همه ما برسید. ما زیر چکمه امریکا برویم چون ملت ضعیفی هستیم! چون دلار نداریم! امریکا از انگلیس بدتر، انگلیس از آمریکا بدتر، شوروی از هر دو بدتر، همه از هم بدتر، همه از هم پلیدتر.
امروز دولت آمریکا منفورترین دولت در نظر ماست:
اما امروز سر و کار ما با این خبیث هاست، با امریکاست. رئیس جمهور امریکا بداند، بداند این معنا را که منفورترین افراد دنیاست پیش ملت ما، امروز منفورترین افراد بشر است پیش ملت ما، یک همچنین ظلمی به دولت اسلامی کرده است، امروز قرآن با او خصم است، ملت ایران با او خصم است. دولت امریکا بداند این مطلب را، ضایع کردند او را در ایران، خراب کردند او را در ایران.
ما را به آمریکا فروختند:
برای مستشارها مصونیت می گیرید بیچاره وکلا داد زدند آقا از این دوست های ما بخواهید به ما این قدر تحمیل نکنند، ما را نفروشید، ما را به صورت مستعمره در نیاورید، کی گوش داد به اینها. از پیمان وین یک ماده را اصلا ذکر نکرده اند، ماده 32 ذکر نشده است، من نمی دانم آن ماده چه است، من که نمی دانم رئیس مجلس هم نمی داند، وکلا هم نمی دانند، نمی دانند که قبول کردند طرح را. طرح را قبول کردند، طرح را امضا کردند، تصویب کردند اما عده ای اقرار کردند که ما اصلا نمی دانیم چیست. (آنها هم لابد امضا نکرده باشند) آن عده دیگر بدتر از آنها بودند، یک عده جهالند اینها.
رجال سیاسی ما، صاحب منصب های بزرگ ما، رجال سیاسی ما، یکی بعد از دیگری را کنار می گذارند، الان در مملکت ما به دست رجال سیاسی که وطنخواه باشند چیزی نیست، در دست آنها چیزی نیست،ارتش هم بداند یکی تان را بعد از دیگری کنار می گذارند، دیگر برای شما آبرو گذاشتند برای نظام شما آبرو گذاشتند که یک سرباز امریکائی بر یک ارتشبد ما مقدم است یک آشپز امریکائی بر یک ارتشبد ما مقدم شد در ایران دیگر برای شما آبرو باقی ماند اگر من بودم استعفا می کردم، اگر من نظامی بودم استعفا می کردم، من این ننگ را قبول نمی کردم، اگر من وکیل مجلس بودم استعفا می کردم.
قطع نفوذ روحانی قطع ید رسول الله است:
باید نفوذ ایرانی ها قطع بشود! باید مصونیت برای آشپزهای امریکائی، برای مکانیک های امریکائی برای اداری امریکائی، اداری و فنی، مامورین، کارمندان اداری، کارمندان فنی برای خانواده هایشان مصونیت باشد لکن آقای قاضی در حبس باشند! آقای اسلامی را با دستبند ببرند این ور و آن ور! این خدمتگزارهای اسلام، علمای اسلام در حبس باید باشند، وعاظ اسلام در حبس باشند، طرفداران اسلام باید در بندرعباس حبس باشند برای این که اینها طرفدار روحانیت هستند، خودشان یا روحانی اند یا طرفدار روحانی. این را در تاریخ ایران دست مردم دادند اینها، سند دست دادند که معلوم شد رفاه حال این ملت به این است که قطع نفوذ روحانیین بشود! یعنی چه رفاه حال ملت در این است که قطع ید رسول الله... از این ملت بشود! روحانیون خودشان چیزی نیستند که، روحانیون هر چه دارند از رسول الله است، باید قطع ید رسول الله از این ملت بشود! اینها این را می خواهند، این را می خواهند تا اسرائیل با دل راحت هر کاری این جا بکند، تا آمریکا با دل راحت هر کاری می خواهد بکند.
تمام گرفتاری های ما از امریکا است:
آقا تمام گرفتاری ما از این آمریکاست، تمام گرفتاری ما از این اسرائیل است. اسرائیل هم از امریکاست، این وکلا هم از امریکا هستند، این وزرا هم از امریکا هستند، همه تعیین آنهاست، اگر نیستند چرا نمی ایستند در مقابل، داد بزنند؟
روحانیت سدی در مقابل مطامع استعمارگران:
من الان حافظه ام درست نیست، نمی توانم بفهم مطلب را خوب، الان در حال انقلاب هستم، در یک مجلس از مجالس سابق که مرحوم مدرس، مرحوم آسید حسن مدرس در آن مجلس بود، اولتیماتومی از دولت روس آمد به ایران که اگر فلان قضیه را انجام ندهید (که من حالا هیچی از آن را یادم نیست) ما از فلان جا که قزوین ظاهرا بوده است می آئیم به تهران و تهران را می گیریم و دولت ایران هم فشار آورد به مجلس که باید این را تصویب کند. یکی از مورخین، مورخین آمریکائی می نویسد که: یک روحانی با دست لرزان آمد پشت تریبون ایستاد و گفت: آقایان اگر بناست ما از بین برویم چرا با دست خودمان برویم، رد کرد.
مجلس به واسطه مخالفت او جرات پیدا کرد و رد کرد و هیچ غلطی هم نکردند. روحانی این است، یک روحانی توی مجلس بود نگذاشت آن قلدر شوروی را، روسیه سابق را، پیشنهاد اولتیماتومش را یک روحانی ضعیف، یک مشت استخوان رد کرد. امروز هم باید روحانی نباشد، برای همین قطع ید روحانی باید بکنند تا به آمال و آرزوی خودشان برسند، من چه بگویم؟!
بر ملت است که فریاد بزند چرا ما را فروختید:
این قدر انباشته است مطالب، این قدر مفاسد در این مملکت زیاد است که من با این حالم، با این سینه ام، با این وضعم نمی توانم عرضه بکنم، نمی توانم مطالب را به آن مقداری که می دانم به عرض شما برسانم؛ لکن شما موظفید به رفقایتان بگوئید، آقایان موظفند ملت را آگاه کنند، علما موظفند ملت را آگاه کنند، ملت موظف است که در این امر صدا در بیاورد، با آرامش عرض برساند، به مجلس اعتراض کند، به دولت اعتراض کند که چرا یک همچنین کاری کردید چرا ما را فروختید مگر ما، بنده شما هستیم؟
دولت و مجلس غیرقانونی و خائن به اسلام و ملتند:
شما که وکیل ما نیستید، وکیل هم بودید، اگر خیانت کردید به مملکت خود به خود از وکالت بیرون می روید، این خیانت به مملکت است. خدایا اینها خیانت کردند به مملکت ما. خدایا دولت به مملکت ما خیانت کرد، به اسلام خیانت کرد، به قرآن خیانت کرد.
وکلای مجلسین خیانت کردند، آنهایی که موافقت کردند با این امر، وکلای مجلس سنا خیانت کردند، این پیرمردها، وکلای مجلس شورا آنهائی که رای دادند خیانت کردند به این مملکت، آنها وکیل نیستند، دنیا بداند اینها وکیل ایران نیستند اگر هم بودند من عزلشان کردم، از وکالت معزولند، تمام تصویب نامه هائی که تا حالا نوشته اند، تمامش غلط است.
از اول مشروطه تا حالا بر حسب نص قانون، به حسب نص قانون، قانون را اگر قبول دارند به حسب نص، به حسب نص قانون، بر حسب اصل دوم متمم قانون اساسی تا مجتهدین نظارت نکنند در مجلس، قانون هیچی نیست، کدام مجتهد نظارت می کند الان اگر پنج تا ملا تو این مجلس بود، اگر یک ملا تو این مجلس بود تو دهن اینها می زد، نمی گذاشت این کار بشود. من به آنان که به ظاهر مخالفت کردند، این حرف را دارم به آنها، چرا آقا خاک تو سرتان نریختید چرا پا نشدید یقه آن مردک را بگیرید همین من مخالفم و سر جای خود بنشینید و آن همه تملق بگوئید! مخالفت این است.
باید هیاهو کنید، باید بریزید وسط مجلس، به هم باید بپرید که نگذرد این مطلب، به صرف اینکه من مخالفم درست می شود! دیدید که می گذرد، پس نگذارید یک همچون مجلسی وجود پیدا کند، از مجلس بیرونشان کنید. ما این قانونی را که در مجلس واقع شد، قانون نمی دانیم. ما این مجلس را مجلس نمی دانیم، ما این دولت را دولت نمی دانیم، اینها خائنند به مملکت ایران، خائنند.
خداوندا امور مسلمین را اصلاح کن. خداوندا دیانت مقدسه اسلام را عظمت به آن عنایت فرما. خدایا اشخاصی که خیانت می کنند به این آب و ملک، خیانت می کنند به اسلام، خیانت می کنند به قرآن، آنها را نابود کن.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

 لغو رسمی کاپیتولاسیون

 کاپیتولاسیون سرانجام پس از پیروزی انقلاب در 23 اردیبهشت 1358 رسما لغو شد در بیانیه وزارت خارجه چنین آمده است: «به پیشنهاد هیات وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران و تصویب شورای انقلاب اسلامی، قانون مصوب 21 مهر 1343 به اجازه استفاده مستشاران نظامی آمریکا در ایران از مصونیت ها و معافیت های قرارداد وین (کاپیتولاسیون ) از تاریخ 23/2/1358 لغو شد.»نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » رب صل علی محمد وال محمد و عجل فرجهم ( سه شنبه 96/3/16 :: ساعت 11:58 صبح )
   1   2   3   4   5   >>   >
»» لیست کل یادداشت های این وبلاگ

اگر این ننگ را برنمی تابی
در دل منبری بگذار این شب ها
این همه یعنی
خجسته میلاد کریم اهل بیت علیهم السلام مبارکباد
همین سخنرانی کافی است برای شناخت امام ره
نام نیک را از خداوند بخواه
اى واى بر ما و بر غفلت ما
این امور را تعویق نینداز که تعویق انداختنى نیست
سفره ای گسترده میشود
اشتها
عید بازگشت به احسن الحال
درد دل برسرخاک رفیق همراه
فرجام یک نافرمانی
اری فاطمه اولین شهیده این علم و اگاهی ومعرفت است
هجده سال زندگی در رنج و مصیبت
[همه عناوین(1780)][عناوین آرشیوشده]

>> بازدید امروز: 482
>> بازدید دیروز: 1044
>> مجموع بازدیدها: 1941739
» درباره من

نگاهی به اسم او
مدیر وبلاگ : رب صل علی محمد وال محمد و عجل فرجهم[1728]
نویسندگان وبلاگ :
سلام بر دوستان ومهمانان عزیز
سلام بر دوستان ومهمانان عزیز[36]

تذکر بسیار مهم : نوشته های این وبلاگ ازنوشته های موجود در سایتها ووبلاگهای مختلف که مفید تشخیص داده شوند انتخاب میشود ممکن است نام نویسنده یا وبلاگ یا سایت در حین کپی برداری وانتقال حذف یا جابجا شده باشد امید است نویسندگان عزیز وتهیه کنندگان مقالات قصد قربت کنند از خدای متعال میخواهم اگر از برکت این نوشته ها بندگان خای تبارک وتعالی خیری رسیدثواب وپاداش ان به صاحب اثر ومجموعه دست اندر کاران مربوطه واصل شود وخدای تبارک وتعالی به همه انان توفیق روز افزون وسلامتی مستدام وبرکات مستمر عنایت فرماید مواردی هم ممکن با تصحیح نقل شود که در پرانتز عنوان خواهد شداین وبلاگ سعی میکند مطالب جالب مفید و مدقن و در حتی الامکان درستی را که به نحوی به سلامتی دستگاه گوارش وبخصوص سلامتی روده ها و کبد و رفع بیماری های ان مربوط میشود وهمچنین مطالب مفید در شاخه های مختلف علم و معرفت را بر داشت ومنتقل نمایدلازم است دوستانی که این مطالب را میخوانند 1- اگر مطلب نادرستی را مشاهده فرمودند محبت فرموده پیام بگذارند وتصحیح کنند 2- هرگونه کپی وبرداشت ونقل قول از این وبلاگ بدون ذکر منبع مجاز است 3-در قسمت نظرات دوستان میتوانند سئوالات پیشنهادات نظرات مشکلات و... یا هر مسئله ای که ذهنشان را به خود مشغول داشته است مطرح نمایند این مسائل اگر در محدوده هدف ایجاد وعنوان وبلاگ هم نباشد مانعی ندارد در ستون مسائل متفرقه مورد بحث قرار خواهد گرفت بنابراین دوستان میتوانند هر مسئله ای را طرح نمایند. 4- موضوعات مطرح شده ارشیو میشوند دوستانی که علاقه دارند مباحث مطرح شده قبلی را ببینند به ارشیو رجوع نمایند 5- تشکرو.... به هیچ عنوان لازم نیست بیان نظرات هم اگر مطالب را تصحیح ویا تکمیل نمیکند یا به نحوه ارائه بهتر مطالب و ازین قبیل امور کمک نمیکند لازم نیست با تشکراز همه عزیزان. 6- ازطریق نشانی wazkornyalltime@gmail.com نیزسئوالات ونظرات قابل طرح است وپاسخ به سئوالات از طریق وبلاگ صورت خواهد گرفت 7-انتخاب مطالب مفید وعرضه انها به معنی تایید وب های مربوطه و تایید همه مطالب انها نمی باشدمعرفی لینک های دوستانی هم که وبلاگ انها معرفی شده است به منزله تایید مجموعه مطالب ارائه شده در انجا نمی باشد والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته

» پیوندهای روزانه

اهداء‏عضو [165]
غدیر صفحه سلامت [104]
پارسی طب [206]
www.healingwell.com/community/ [347]
انجمن درمانگران ایران [176]
http://www.nlm.nih.gov [178]
تهران دکتر [154]
http://www.healthline.com [154]
ایران طبیب [146]
اخبار بهداشتی [150]
تبادل نظر در باره بیماری ها به فارسی [202]
www.medicinenet.com/ [21]
رشد [18]
سایت شهید بزرگوار اوینی رحمه الله علیه [7]
سایت مسجد مقدس جمکران [8]
[آرشیو(16)]

» فهرست موضوعی یادداشت ها
حضرت معصومه سلام الله علیها[2] .
» آرشیو مطالب
کولیت در منابع خارجی English
کولیت ودرمان ان
داروخانه غذایی
سخنرانی حضرت امام که منجر به تبعید ایشان شد
زیبایی اول و زیبایی دوم وسوم
کرون در متون خارجی English
امدنم بهر چه بود
همسر زیبا انتخاب کنید
هفت نکته مهم برای دانشجویان
غریب غریبان
سه سطر تابکوی زندگی
خودتان را نبازید
حضرت امام باقر علیه السلام
داروهای مربوط به بیماریهای کولیت وکرون و...
کبد
ویژه تولد امام هادی علیه السلام
کولیت وکرون در منابع فارسی
پروژه حذف ایران از مدیریت علمی جهان
امام جواد علیه السلام
لذتهای سه گانه
خانواده و کودک وشیردهی
IBS
شهید غفاری رحمه الله علیه
محرم وعاشورا
نشانه سرطان و سرطان رحم
کولیت مطالب متنوع
کربلای غزه
پاسخ به سئوالات Answers to questions
گلها
پیامبر اعظم صلی الله علیه واله وسلم
کریم اهل بیت علیهم السلام
حضرت امام کاظم علیه السلام
کربلا و عاشورای حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام
اربعین
شهر نور
علوم زمین ومعدن
برای ارشیو
*در دست ارشیو
تکراری ها
بقیع مظلوم
حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها
نوروز
مناجات
ذهن وخلاقیت
امام خمینی رحمه الله علیه
حضرت زینب سلام الله علیها وروز پرستار
جمعه
شخصیتهای ماندگار وگفتار انان
ایام الله و روزهای تاریخی
انتخابات
معرفی نرم افزار
گوناگون
دوستی وعشق
ماه رمضان
غدیر
دهه فجر
گوناگون

» لوگوی وبلاگ


» لینک دوستان
جبهه مقاومت وبیداری اسلامی
لحظه های آبی
نسیم ظهور
منتظر ظهور
خادمان خانه دوست
اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم و اهلک اعدائهم
جریان شناسی سیاسی - محمد علی لیالی
آج
دارالقران الکریم جرقویه علیا
نهان خانه ی دل
هیئت بیت العباس (ع) روستای المشیر
عاشق آسمونی
قعله
*تنهایی من*
مهندسین پلیمر
Polymer Engineers of Darab University

رقصی میان میدان مین
سلام بر مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف
سلام بر شهیدان نهضت اسلامی ودرود بر مجاهدان راه اسلام
.: شهر عشق :.
لــبــخــنــد قـــلـــم
شین مثل شعور
زیبایی
بوی سیب
سروش دل
چلچراغ شهادت

سایت روستای چشام (Chesham.ir)
روانشناسی آیناز
تیشه های اشک
صحبت دل ودیده
بندیر
رایحه
.:: بوستان نماز ::.
+O
سرفرازان
شهیدان لاله های لاله زارند
یک
حق جو وحق بگو اگر چه تلخ باشد
****شهرستان بجنورد****
رازهای موفقیت زندگی
لنگه کفش
مرام و معرفت
برادران شهید هاشمی
شهداشرمنده ایم _شهرستان بجنورد
شجره طیّبه
اسطوره عشق مادر
نور
عشق
توشه آخرت
Manna
زشت است بی تو زندگی زیبای عالم
عشاق
سیاه مشق های میم.صاد
ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی
عطش (وبلاگ تخصصی ماه محرم و صفر)
عشق و شکوفه های زندگی
مهر بر لب زده
محمد قدرتی MOHAMMAD GHODRATI
ورزشهای رزمی
مهر89
sajadb.tk
گلهای یاس
ثقلین

قل هوالله احد
نهِ/ دی/ هشتاد و هشت
اســــوه هــــا
همای رحمت
سکوت ابدی
کلبه حقیرانه من
من و خودم
آتیه سازان اهواز
تسنیم عشق
ژئوماتیک
.دوازدهمین سوارسرنوشت
نوری چایی_بیجار
زندگی
عطر ریحان
سوادکوهی ریکا
allah is my lord
حاج رضوان
بهار عشق
صل الله علی الباکین علی الحسین
تینا
بر و بچه های ارزشی
جامع ترین وبلاگ خبری
آرامش جاویدان در پرتو آموزه های اسلام
مذهب عشق
پایگاه اطلاعاتی و کاربردی شایگان
حفاظ
چیزهای جالب
فقط من برای تو
یادداشتهای روزانه رضا سروری
دوباره سبز می شویم...
مندیر
چه زود دیر میشه
امیدزهرا سلام الله علیها
هامون و تفتان
صبح دیگری در راه است
* امام مبین *
حرف های قشنگ
گل پیچک
همسفر عشق
جوک و خنده
دو بال پرواز
دکتر علی حاجی ستوده
fazestan
راه را با این (ستاره ها) می توان پیدا کرد
اخبار علوی
نسیم وحی
جنگ نرم
حزب الله هم الغالبون
غریب مادر
آشنایی با جنگنده های روز دنیا
ستاره فاران
ورزش و سلامتی
شمیم ولایت
زیارت عاشورا ا نشا ء حق جل وعلا
دریچه
وقلیع اتفاقیه
هوای بارانی
یا زهرا مدد
حدائق ذات بهجة
شمیم حیات
دیـــــــار عـــــــاشـقـــــان
لحظه ای برای او
دنیای واقعی
باد صبا
سیب سرخ انتظار
در فراق گل نرگس
به نام نامی او که جز او نامی نیست
بشیر
دانشمندی برای تمام فصول
یک نکته از هزاران
ریحانه
عمومی
موعود پرواز نیلوفرعاشق
ماهیان آکواریمی
طلبه جوان
هنر سبز
موج آزاد اندیشی اسلامی
حدیث نفس
پرواز تا خدا
از محبت خارها گل میشود
نسیم وحی
سوز و گداز
جزیره صداها
شکوفه های بهاری
مردان نبرد
در مدار انتظار
باشگاه خبرنگاران
درباره ی رپ و دوست شدن با شما
هزاره
♥ ✖فرشتــ ـــ ـه تنهــ ــ ــایی✖ ♥
طراوت باران
هسته گیر آلبالو
پد ضد عرق Underarm shild
پنکه خورشیدی ماشین AUTO COOL
جغجغه‌

» صفحات اختصاصی

» وضعیت من در یاهو
یــــاهـو
» موسیقی وبلاگ

» طراح قالب