سفارش تبلیغ
صبا
خداوند، هر بدعت گذاری را دشمن می دارد . [رسول خدا صلی الله علیه و آله]
نگاهی به اسم او
 
 RSS |خانه |ارتباط با من| درباره من|پارسی بلاگ
»» نشان خاک بر سری ....

 

 

 

 

سوالی که باید اول از دانشگاهها وحوزه های جهان اسلام از عربستان ومصر و..

وبعد از از هر مرکز علمی و دانشگاهی بخصوص مراکز علمی جهانی مثل یونسکو واز هرا ستاد ووفقیه و عارف وفیلسوف ودکتر ومهندس هر طلبه وهر دانشجو و... در هر جای جهان امرو ز پرسید

اگر از شخصیت اخلاقی وانسانی و فضیلتهای الهی انسانهایی که در این جا ارمیده اندبگذریم وفقط از بعد علمی ان هم علم ظاهری به انها نگاه کنیم    به حضرت باقر العلوم  علیه السلام در سالروز شهادتش نگاه کنیم   اگر نگوییم   مادر همه علوم  واصل علم است     استاد برجسته علم فقه واصول وکلام وفلسفه وعرفان و... هست یا که نیست

مادر همه یابعض علوم نه مربی هزاران استاد فقه و اصول و فلسفه وعرفان و..هست یا نیست

اصلا گیریم  همه گفته هایش بر باطل است  صاحب چند ین هزار اثر علمی وادبی بی

نظیر درست یا غلط  هست یا نیست

توحید مفضل   حضرت صادق علیه السلام  برفرض که غلط اند ر غلط  ست یک اثر علمی وادبی بینظیر هست یا نیست

دراینکه این اثار علمی بیان دانشمندی در قریب 14 قرن قبل ودر شرایط

علمی انروز است و سخنانش وتعلیماتش سخن وبیانی که علما وادبا وفقها وعرفا و..عهد حاضر که عصر تمدن علمیش مینامند از فهم ظاهری ان عاجزند چه رسد به درک حقیقت باطن ان برعلم وعالم وعالم شکی هست یا نیست

اگر نگوییم بنیان گذار دانشگاه در جهان موسس دانشگاه در 14 قرن قبل هست یا نیست

اگر این قبر چنین استاد وموسس دانشگاه وصاحب هزاران اثر علمی ومربی هزاران استاد

ودانشجو ست و   این است  تکریم علمی  جهان امروز  خاک برسر علم هست یا که نیست

اگر علما صاحب این قبور  را لااقل ازنظر علمی نمیشناسند یا میشناسند و برچنین تکریم وبزرگداشتی رضا داده اند خاک بر سر هرچه  چنین عالمی است هست یا که نیست

  اگر علما صاحب این قبور  را لااقل ازنظر علمی نمیشناسند یا میشناسند و برچنین تکریم وبزرگداشتی رضا داده اند خاک بر سر هرچه  چنین عالمی است هست یا که نیست

واگر علما وفقها ی عربستان ومصر و....وهر چه مرکزعلم و دانش است وهرکه استاد

وفقیه وفیلسوف وعارف وهمه علم وعلوم همه اساتید وهر چه دانشجو وطلبه و...هر که و

هرچه از علم نشانی دارند ناراضی اند وازپس یک اقلیت جاهل بر نمیایند تا انگونه که

شایسته است بقیع را بسازند واین ننگ اشکار را درا سرع وقت از دامن علم وعالم وعالم بزدایند  خاک بر سر علم وعالم وعالم هست یا که نیست

واگر قبور خراب عالم عامل کامل انهم عالمی که باگذشت 14 قرن زمان در عصر تمدن علمی فهم اثارش   برای اکابر علما ثقیل ودشوار است نشان  از به بهرگی وبی توجهی جهان اعاظم واکابر ومفاخر علوم بخصوص توحید وعرفان واخلاق از اقیانوس معارف عظیم این شخصیت بی نظیر تاریخ است باید گفت  تاکی خاک برچهره خورشید   پاشیدن   خورشید را چه زیان از این خاک پاشی چه شکی باقی است که این خاک نه برچهره خورشد که بر سر علم وعالم وعالم   نشیند واگر اثری از علم وعالمی وعالمی باشد خود به فیض قربی است که در پاشیده شدن بسوی خورشید برای خاک حاصل شده است

 اینگونه هست یا که نیست

 خورشیداصل ومنبع   نور ونور دهنده به همه خلق حتی انکه براوخاک پاشد یا برسر خود کلاهی گذارد که ازو هیچ نور هم نبیند گرم کننده نیست که هست

واگر در زیر زمینی رود که نه از خورشید ونه از نور ونه از گرما هیچ نبیند وخوشحال

که از خورشید خبری نیست این معدن عظمت وکرم وبخشش برایش هدایایی از میوه ها وغذاهای   رنگارنگ فرستد وعرضه داردکه ای رفیق شفیق مشاق دیدار بودیم

وچون شما را زیارت نکردیم هدایا را فرستادیم واگر هیچ غذایی نخورد که از خورشید بکل بریده باشد وقت مرگ خورشید افتابش را به تششیع جنازه فرستد وتا اخر همراهی

کند ومدام بر قبرش تابد و... اینگونه هست یا نیست

اگر یونسکونمی داند  جعفر بن محمد بن صادق کیست خاک بر سر یونسکو هست یا که نیست

 اگر یونسکونمیدانند انانکه که به نحوی تجلیلشان کرده ومیکند از مولوی وسعدی

وحافظ و...ابنیه ای که در زمره اثارجهانی ثبتشان میکند مربوط به شاگرد شاگرد.... یکی یا چند از شاگردان صادق ال محمدند و با این فرض این قبر خراب را میبیند وساکت است خاک بر سر بزرگترین مرکز علمی وفرهنگی جهان علمی امروز هست یا که نیست

 وچنانچه یونسکوهم اگر با همه مراکز علمی عالم  جمع شوند و دست به دست هم نهند ازپس یک اقلیت جاهل بر نمی ایند ونمیتوانند که این ننگ اشکار ابدی وذلت ماندنی وهمیشگی   رااز دامن علم وعالم وهرچه در عالم است با ساختن ارامگاه با شکوهی در خور علم وعالم ودانشگاه بر این خرابه محو نمایند     خاک بر سر هر چه علم و هرچه عالم وهر چه در عالم است هست یا نیست

ازشما میپرسم ای فقیه ای عارف ای فیلسوف ای دانشگاههای حجاز ای دانشگاه الازهرای همه دانشگاههای اسلامی وای همه حوزه های علمیه اسلامی جهان ای همه اساتید ای همه اهل علم ای دانشجو ای طلبه ای همه وهرچه مرکز علمی در دنیا ست وای هرکس و هرچیز که مدعی علم ودانش است هست یا نیست ؟

اگر فقیهی استادی مدیر حوزه ای رئیس دانشگاهی یا مدیر مرکز علمی هستی در یونسکو یا در حوزه علمیه یا در دانشکده ای ویا در ... واین ننک را روا نمیداری نشانی بگذار روشن و اشکار وخیره کننده پرچمی را نیم افراشته کن برای  همیشه  تا رفع این ضایعه  علم سیاهی را برافراز از سر عمامه ای بردارخامه ا ی بشکن و در شروع هر بحث و هر درس وهر جلسه وسمینار وکنفرانس وهر کاری که به علم وعالمی ربطی دارد این درد رابه نحوی  بازگو وساحت خود را مبری کن هر دانشجو واستادی وهر طلبه وفقیهی وهر حوزه ودانشگاهی که ازین تکریمی که از علم در بقیع است خجل وناراضی است حد اقل کاری که میتواند انجام دهد ابراز قولی وعملی وسمبلیک   این نارضایتی است

تا زمانیکه قبر ان اعاظم واکابر علم وادب و اساتید و موسسان اعظم  حوزه ودانشگاه مخروبه است   خاک بر سری علم و عالم وعالم همچنان باقی هست یا که نیست

درس تاریخ 14 قرن گذشته وفراز ونشیبهای حرم های بقیع وسایر حرمهای شریف برهمگان نشان دهد که جاودانگی خورشید همیشه باقی هست یا نه نیست

خورشید را گر برسرش ز تدبیر وعقل  اینه و طلا نهند و اگر برچهر ه اش زجهل و جنون  خاک  وغبار پاشند  سود وزیانی هست یاکه نیست

نه با اینه وطلا کاری وتعمیر برعظمت وارجش افرایند ونه با تخریب وتضییع از عزت و جلال وجبروتش کاهند   همین قدر فقط اشارتی که فرق این گروه با ان گروه درفهم وکمال و عقل وتدبیر خودشان   هست یا که نیست

 اینکه تکریم کنندگان وتعظیم کنندگان حرم وحرمت خورشید    تبیین وتبلیغ عظمت و کرامت وعزت خود همی کنند و تخریب کنندگان حرم و تضییع کنندگان حرمت خورشید تبیین وتبلیغ خباثت وجهالت ودنائت خود میکنند   درس همیشه  تاریخ هست یا که نیست

سالها میگذرد و باز خواهند امد امتی که بازبر این خرابه ها گنبد وبارگاههای مجللی بنا کنند واین اقلیت جاهل وپشتوانه های عامل وعامد شان همچون اسلاف قدیمشان خواهند رفت و این حرم  وحرمت وعزت ان همچنان باقی  خواهد بود این  حقیقت محض هست یا که نیست

خورشید در اینه ها همچنان تا خدا باقی است  مضاعف در مضاعف و نور اندر نور نور باران خواهد کرد  سخن هر عاقل حازم بالغ   هست یا که نیست
 این سخن   مجملی از ترجمان   "کل من علیها فان ویبقی وجه ربک ذوالجلال والاکرام "در سخن خالق  وصاحب وراهبر هستی هست یا که نیست

 نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » رب صل علی محمد وال محمد و عجل فرجهم ( پنج شنبه 90/8/12 :: ساعت 2:1 عصر )
»» سالروز شهادت حضرت صادق علیه السلام را تسلیت و تعزیت میگوییم

 

سالروز شهادت مظلومانه  حضرت صادق علیه السلام  به پیشگاه حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و همه اولیاء واوصیا ءوشهدا ءو سعدا ء و صلحا ءعلیهم السلام  تسلیت وتعزیت میگوییم.نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » رب صل علی محمد وال محمد و عجل فرجهم ( چهارشنبه 88/9/4 :: ساعت 5:52 صبح )
   1   2   3   4   5      >
»» لیست کل یادداشت های این وبلاگ

آن خیمه ای که گیسوی حورش طناب بود
در دل منبری بگذار این شب ها
نطفه فساد ، بسته شده است
پرواز ان انقلاب کی محقق خواهد شد ؟
مصیبتی که کمتر ذکر میشود
زنده باد سگ ایرانی
مست است زمین زیرا ...
کم نمودن عوارض داروهای کولیت
لبخند بر لب که می پسندیم
پی امد عدم امتثال فرمان الهی در غدیر
شب سواری سفر منتهی به محضر دوست
افول یلدا
جمعی که پاس محملشان داشت جبرئیل
کربلا را زنده نگه دارید
به علامت حلول روز انتقام ...
[همه عناوین(1818)][عناوین آرشیوشده]

>> بازدید امروز: 53
>> بازدید دیروز: 339
>> مجموع بازدیدها: 2391953
» درباره من

نگاهی به اسم او
مدیر وبلاگ : رب صل علی محمد وال محمد و عجل فرجهم[1767]
نویسندگان وبلاگ :
سلام بر دوستان ومهمانان عزیز
سلام بر دوستان ومهمانان عزیز[36]
بسم الله الرحمن الرحیم
بسم الله الرحمن الرحیم (@)[0]


بسم الله الرحمن الرحیم سعی میشود مطالب مفیدی ازنوشته های خوب انتخاب ودرج گردد تشکر و... لازم نیست تذکر خطاها واشکالات برای رفع انها موجب سپاس است ادرس پست الکترونیکی جمع بندی کننده مطالبwazkornyalltime@gmail.com نکته مهم : مطالب این وبلاگ منتخبی از نوشته های دیگران است

» پیوندهای روزانه

اهداء‏عضو [171]
غدیر صفحه سلامت [111]
پارسی طب [208]
www.healingwell.com/community/ [375]
انجمن درمانگران ایران [182]
http://www.nlm.nih.gov [185]
تهران دکتر [157]
http://www.healthline.com [171]
ایران طبیب [148]
اخبار بهداشتی [150]
تبادل نظر در باره بیماری ها به فارسی [223]
www.medicinenet.com/ [24]
رشد [18]
سایت شهید بزرگوار اوینی رحمه الله علیه [18]
سایت مسجد مقدس جمکران [21]
[آرشیو(16)]

» فهرست موضوعی یادداشت ها
حضرت معصومه سلام الله علیها[2] .
» آرشیو مطالب
کولیت در منابع خارجی English
کولیت ودرمان ان
داروخانه غذایی
سخنرانی حضرت امام که منجر به تبعید ایشان شد
زیبایی اول و زیبایی دوم وسوم
کرون در متون خارجی English
امدنم بهر چه بود
همسر زیبا انتخاب کنید
هفت نکته مهم برای دانشجویان
غریب غریبان
سه سطر تابکوی زندگی
خودتان را نبازید
حضرت امام باقر علیه السلام
داروهای مربوط به بیماریهای کولیت وکرون و...
کبد
ویژه تولد امام هادی علیه السلام
کولیت وکرون در منابع فارسی
پروژه حذف ایران از مدیریت علمی جهان
امام جواد علیه السلام
لذتهای سه گانه
خانواده و کودک وشیردهی
IBS
شهید غفاری رحمه الله علیه
محرم وعاشورا
نشانه سرطان و سرطان رحم
کولیت مطالب متنوع
کربلای غزه
پاسخ به سئوالات Answers to questions
گلها
پیامبر اعظم صلی الله علیه واله وسلم
کریم اهل بیت علیهم السلام
حضرت امام کاظم علیه السلام
کربلا و عاشورای حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام
اربعین
شهر نور
علوم زمین ومعدن
برای ارشیو
*در دست ارشیو
تکراری ها
بقیع مظلوم
حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها
نوروز
مناجات
ذهن وخلاقیت
امام خمینی رحمه الله علیه
حضرت زینب سلام الله علیها وروز پرستار
جمعه
شخصیتهای ماندگار وگفتار انان
ایام الله و روزهای تاریخی
انتخابات
معرفی نرم افزار
گوناگون
دوستی وعشق
ماه رمضان
غدیر
دهه فجر
گوناگون

» لوگوی وبلاگ


» لینک دوستان
دارالقران الکریم جرقویه علیا
قعله
اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم و اهلک اعدائهم
لحظه های آبی
پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار
لــبــخــنــد قـــلـــم
نهان خانه ی دل
****شهرستان بجنورد****
آج
جریان شناسی سیاسی - محمد علی لیالی
نسیم ظهور
سلام بر شهیدان نهضت اسلامی ودرود بر مجاهدان راه اسلام
شین مثل شعور
مهندسین پلیمر
Polymer Engineers of Darab University

+O
سایت اطلاع رسانی دکتر رحمت سخنی Dr.Rahmat Sokhani
خادمان خانه دوست
منتظر ظهور
.دوازدهمین سوارسرنوشت
لنگه کفش
جغجغه‌
سکوت ابدی
چلچراغ شهادت
رقصی میان میدان مین
عاشق آسمونی
سلام بر مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف
.:: بوستان نماز ::.
سروش دل
روانشناسی آیناز
جبهه مقاومت وبیداری اسلامی
هیئت بیت العباس (ع) روستای المشیر
*تنهایی من*
تسنیم عشق
طراوت باران
اســــوه هــــا
.: شهر عشق :.
زیبایی
بوی سیب

سایت روستای چشام (Chesham.ir)
تیشه های اشک
صحبت دل ودیده
بندیر
رایحه
سرفرازان
شهیدان لاله های لاله زارند
یک
حق جو وحق بگو اگر چه تلخ باشد
رازهای موفقیت زندگی
مرام و معرفت
برادران شهید هاشمی
شهداشرمنده ایم _شهرستان بجنورد
شجره طیّبه
اسطوره عشق مادر
نور
عشق
توشه آخرت
Manna
زشت است بی تو زندگی زیبای عالم
عشاق
سیاه مشق های میم.صاد
ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی
عطش (وبلاگ تخصصی ماه محرم و صفر)
عشق و شکوفه های زندگی
مهر بر لب زده
محمد قدرتی MOHAMMAD GHODRATI
ورزشهای رزمی
مهر89
sajadb.tk
گلهای یاس
ثقلین

قل هوالله احد
نهِ/ دی/ هشتاد و هشت
همای رحمت
کلبه حقیرانه من
من و خودم
آتیه سازان اهواز
ژئوماتیک
نوری چایی_بیجار
زندگی
عطر ریحان
سوادکوهی ریکا
allah is my lord
حاج رضوان
بهار عشق
صل الله علی الباکین علی الحسین
تینا
بر و بچه های ارزشی
جامع ترین وبلاگ خبری
آرامش جاویدان در پرتو آموزه های اسلام
مذهب عشق
پایگاه اطلاعاتی و کاربردی شایگان
حفاظ
چیزهای جالب
فقط من برای تو
یادداشتهای روزانه رضا سروری
دوباره سبز می شویم...
مندیر
چه زود دیر میشه
امیدزهرا سلام الله علیها
هامون و تفتان
صبح دیگری در راه است
* امام مبین *
حرف های قشنگ
گل پیچک
همسفر عشق
جوک و خنده
دو بال پرواز
دکتر علی حاجی ستوده
fazestan
راه را با این (ستاره ها) می توان پیدا کرد
اخبار علوی
نسیم وحی
جنگ نرم
حزب الله هم الغالبون
غریب مادر
آشنایی با جنگنده های روز دنیا
ستاره فاران
ورزش و سلامتی
شمیم ولایت
زیارت عاشورا ا نشا ء حق جل وعلا
دریچه
وقلیع اتفاقیه
هوای بارانی
یا زهرا مدد
حدائق ذات بهجة
شمیم حیات
دیـــــــار عـــــــاشـقـــــان
لحظه ای برای او
دنیای واقعی
باد صبا
سیب سرخ انتظار
در فراق گل نرگس
به نام نامی او که جز او نامی نیست
بشیر
دانشمندی برای تمام فصول
یک نکته از هزاران
ریحانه
عمومی
موعود پرواز نیلوفرعاشق
ماهیان آکواریمی
طلبه جوان
هنر سبز
موج آزاد اندیشی اسلامی
حدیث نفس
پرواز تا خدا
از محبت خارها گل میشود
نسیم وحی
سوز و گداز
جزیره صداها
شکوفه های بهاری
مردان نبرد
در مدار انتظار
باشگاه خبرنگاران
درباره ی رپ و دوست شدن با شما
هزاره
♥ ✖فرشتــ ـــ ـه تنهــ ــ ــایی✖ ♥
هسته گیر آلبالو
پد ضد عرق Underarm shild
پنکه خورشیدی ماشین AUTO COOL

» صفحات اختصاصی

» لوگوی لینک دوستان


» وضعیت من در یاهو
یــــاهـو
» موسیقی وبلاگ

» طراح قالب